Etusivu
Uusi Etusivu
Mitä on strategia?
Prosessinohjaus
Ota yhteyttä
Kirjaudu sisään
Ota yhteyttä
Kirjaudu sisään


Jokainen asiakashanke on aina oma haasteensa. Tästä syystä ennen varsinaisen fasilitointiprosessin käynnistämistä fasilitaattorimme hahmottaa yhdessä asiakkaan kanssa, yhteisessä palaverissa, kokonaistilannetta ja tarpeita sekä asetamme tavoitteet. Strategiaprosessissa asetamme esimerkiksi seuraavia tavoitteita: 

1) Kattava strategiaprosessin esittäminen 
2) Asioiden, joita organisaatio joutuu kohtaamaan tunnistaminen ja priorisointi
3) Strategian tunnistaminen ja luominen
4) Maastouttamissuunnitelman luominen
5) Strategiaprosessista nauttiminen!!!

Mikä sitten on fasilitaattori (facilitator = "helpottaja")?

Suomeksi tälle termille ei ole olemassa hyvää tai oikeaan osuvaa käännöstä. Ehkä eniten käytetty on vain fasilitaattori mutta kauas ei jää myöskään prosessinohjaaja. Fasilitointi on hyvin ryhmälähtöinen työskentelytapa, jossa itse fasilitaattori helpottaa ryhmän työskentelyä ja sisäistä kommunikointia vetämällä asiakkaan kanssa yhdessä hahmotetun prosessin. Samalla hän toimii ryhmän sparraajana, työn käynnistäjänä, hän haastaa ryhmää toimimaan, myötävaikuttaa, innostaa ja mahdollistaa - kaiken kaikkiaan hän pyrkii omalla toiminnallaan tuomaan esiin työryhmän oman näkökulman. Fasilitaattori johdattelee ryhmätilanteita kohdentavilla ja syventävillä kysymyksillä, kyseenalaistaen ja nostaen esiin eri näkökulmia. Hän huomioi erilaiset oppimistyylit, kehitystasot ja jopa alakulttuurit.


Sopivilla työtapavalinnoilla hän myös kontrolloi ryhmän sisäistä energiaa ja fiilinkiä. Prosessin kuluessa hän siirtää taitojaan ryhmän jäsenille, toisin sanoen nämä oppivat prosessin aikana (olan yli oppimisen kautta) kuinka erilaisilla työtavoilla voidaan ryhmää ohjata.
Fasilitaattorin toiminta pohjautuu stereotyyppisten tulkintojen ehkäisemiseen, tasapuolisuuteen, osallistumisen vapaaehtoisuuteen, demokraattisuuteen sekä vastuullisuuteen. Nämä arvot toteutuvat niissä työskentelytavoissa ja tekniikoissa, joita fasilitaattori käyttää. Hän on itse myös myötäoppija ja altistaa omat työtapansa kritiikille sekä arvioi jatkuvasti omaa työskentelyään. Fasilitaattori uskoo, että kaikesta voi oppia ja tukee tällaista ajattelua myös yhteisössä, jonka kanssa hän työskentelee.

Anyhow Oy -- www.anyhow.fi -- 0400 840 189
Provided by Webforum